Pielęgnacja roślin

Znaczenie roślin w akwarium jest niezaprzeczalnie stwierdzone, gdyż dopiero zdrowe rośliny zdolne są stworzyć i zapewnić harmonijne funkcjonowanie naszego małego podwodnego świata. Musimy zatem dołożyć wszelkich starań, by dobrze rosły, gdyż między innymi od tego zależy utrzymanie właściwego stanu zdrowia hodowanych ryb. Nie jest to wcale takie proste. Podczas gdy w niektórych zbiornikach rośliny bez stosowania specjalnych zabiegów bujnie rosną, w innych pomimo najwyższych starań z jakichś trudnych do ustalenia przyczyn rosnąć nie chcą.

Najczęściej akwaryści nie poświęcają tyle uwagi pielęgnacji roślin co pielęgnacji ryb. Obecnie przyjęto w akwarystyce za oczywisty fakt, że ryba, w dużej mierze zależna jest od środowiska, do którego warunków jest też przystosowana. To samo, a może jeszcze w większym stopniu odnosi się do roślin. Każda z nich do wegetacji wymaga odpowiednich, specyficznych dla danego gatunku warunków.

Decydującym czynnikiem w życiu wszystkich roślin, a zatem również wodnych, jest światło, ponieważ tylko w jego obecności zachodzić może proces powstawania, w drodze asymilacji dwutlenku węgla, najważniejszych roślinnych składników odżywczych. Bez dostępu światła rośliny zielone nie mogą egzystować. W procesie asymilacji wodne rośliny pobierają rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla (kwas węglowy), który następnie za pomocą światła oraz posiadanego chlorofilu przekształcają w substancje organiczne, np. tłuszcze, białka, węglowodany służące do budowy ich ciała. Przy tym wydzielany jest tlen potrzebny roślinom jak i zwierzętom do oddychania. W trakcie oddychania zarówno jedne jak i drugie wydalają dwutlenek węgla, który jest natychmiast (przy udziale światła) wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy, podczas gdy dla zwierząt jest jedynie niepotrzebnym produktem przemiany materii. W ten sposób, w dużym uproszczeniu, zapoznaliśmy się z ważnym w naszym akwarium zamkniętym w swym obiegu procesem. Dla pielęgnacji ryb i roślin wypływają z niego dwa wnioski:
-- akwarium musi otrzymywać wystarczającą ilość światła,
-- liczba ryb i roślin powinna pozostawać względem siebie w pewnym określonym stosunku.

Wszędzie tam, gdzie wymagania te nie są spełnione, by je zrealizować musimy stosować środki techniczne (sztuczne oświetlenie dla wydłużenia dnia, napowietrzanie przy niedostatecznym poroście roślin lub nadmiernej ilości ryb, zaś w nocy także do regulacji stosunku tlenu do kwasu węglowego).

Najważniejszym czynnikiem w asymilacyjnej działalności roślin zielonych jest zatem światło. Jeśli nie mamy do dyspozycji wystarczających ilości światła dziennego, w pełni zrekompensuje nam je sztuczne oświetlenie, które w ciepłowodnym akwarium jest nawet preferowane. Sztuczne oświetlenie umożliwia roślinom asymilację także w czasie ciemnych, mglistych, jak również zimowych dni, kiedy to właśnie na skutek niedostatecznego oświetlenia powstają w naszym akwarium niekorzystne zakłócenia. Wystąpią one tylko wtedy, gdy na ten okres nie przewidzimy dodatkowego sztucznego oświetlenia.
W ciemne, jesienno-zimowe dni fotosynteza przebiega z niską intensywnością, stąd też wiele krajowych roślin przechodzi jesienią w stan spoczynku, obniżając swe funkcje życiowe do niezbędnego minimum. O ile jednak pozostają one w stanie wegetacji, zużywają do oddychania więcej tlenu niż wytwarzają. Oznacza to, że nie są w stanie wykorzystać w całości kwasu węglowego pochodzącego z własnego oraz ryb oddychania, jak również z rozkładu roślinnych i zwierzęcych odpadków. Powstają zatem niedobory tlenu przy nadwyżce kwasu węglowego. Jeśli tego nie zauważymy dojść może do znacznych strat, np. "jesiennego śnięcia" ryb, którego dawniej tak bardzo się obawiano. Środkiem zapobiegawczym może być w tym przypadku umiarkowana obsada ryb oraz ograniczanie zbyt bujnego wzrostu roślin. Jeśli trudno nam się zdecydować na ograniczenie liczby ryb, dla zlikwidowania ewentualnych deficytów tlenowych wodę musimy napowietrzać, zaś w celu usunięcia z niej nadmiaru kwasu węglowego starannie filtrować, a także regularnie ściągać (najlepiej co tydzień) 1/4 całkowitej objętości i uzupełniać wodą świeżą o tej samej temperaturze. Konieczne jest także częste usuwanie osadu, natychmiastowe usuwanie wszelkich obumarłych części roślin oraz bardzo oszczędne karmienie, by nie pozostawały jakiekolwiek resztki jedzenia.

Rośliny submersyjne, czyli podwodne, na ogół wymagają mniej światła, zwłaszcza słonecznego, niż emersyjne lub półemersyjne (wynurzone) rośliny błotne. Krajowe rośliny wodne przystosowane są w okresie swej wegetacji do długiego 15 - 18 godzinnego dnia. Zimą przy niedoborach światła prawie nie rosną, przechodzą w stan spoczynku lub obumierają nawet wówczas, gdy zapewnimy im wystarczające sztuczne oświetlenie. W przeciwieństwie do nich tropikalne rośliny przystosowane są do w miarę wyrównanego krótkiego dnia, którego długość wynosi w strefie równikowej w ciągu całego roku około 12 godzin. Nie znają zatem, lub tylko w niewielkim stopniu, wahań długości dnia. Z drugiej strony wcale nie należy sądzić, że tropikalne i subtropikalne rośliny wymagają specjalnych warunków świetlnych.
Ważne są jednakże nie tylko czas oraz intensywność oświetlenia, lecz również istotne znaczenie może mieć kąt, pod jakim światło pada na powierzchnię wody. Wiadomo, że światło górne najczęściej odpowiada wszystkim wodnym roślinom, podczas gdy oświetlenie z innej strony może hamować ich wzrost. Ustawiwszy akwarium przy oknie najczęściej zmuszeni jesteśmy do stałego lub okresowego zasłaniania roślin przed światłem słonecznym, aby uniknąć negatywnych skutków nadmiernego oświetlenia. Jeśli nie możemy ustawić go w mniej naświetlonym miejscu, szybę od strony światła przesłaniamy przepuszczającą je białą lub zieloną folią.

Galerie

Logowanie

Katalog stron Katalog SEO: katalogseo.net.pl Akwa - Hobby Akwarystyka Słodkowodna Katalog stron - Best in Poland Katalog, kliknij mnie Wzorowy Katalog